ما را دنبال کنید در

انواع عضویت

مدارک لازم: 

 •  نامه درخواست عضویت در انجمن رباتیک و مکاترونیک استان تهران با سربرگ شرکت و امضای مدیرعامل
 • تصویر اساسنامه شرکت
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی
 • تصویر گواهی عضویت اتاق تهران یا کارت بازرگانی
 • تکمیل فرم تعهدنامه
 • تکمیل فرم درخواست عضویت
 • فایل ارائه شرکت شامل معرفی شرکت، مدیرعامل و هیات مدیره، محصوالت و خدمات، پروژههای موفق و...
 • تصویر مجوزها یا تاییدیههای معتبر

فرایند عضویت

 • ارسال کلیه مستندات الزم به دبیرخانه از طریق  سایت انجمن یا ایمیل  سازمانی
 • طرح و بررسی درخواست عضویت و مدارک الزم در جلسه هیات مدیره
 • ارسال نامه رسمی از طرف دبیرخانه انجمن به مجموعه متقاضی مبتنی بر تایید یا عدم تایید.

مدارک لازم: 

 • نامه درخواست عضویت در انجمن رباتیک و مکاترونیک استان تهران با سربرگ شرکت و امضای مدیرعامل
 • تصویر اساسنامه شرکت
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی
 • تکمیل فرم تعهدنامه
 • تکمیل فرم درخواست عضویت
 • فایل ارائه شرکت شامل معرفی شرکت، مدیرعامل و هیات مدیره، محصوالت و خدمات، پروژههای موفق و...
 • تصویر مجوزها یا تاییدیههای معتبر
 • تصویر فیشهای واریزی

فرایند عضویت

 • ارسال کلیه مستندات الزم به دبیرخانه از طریق سایت انجمن یا ایمیل سازمانی
 • طرح و بررسی درخواست عضویت و مدارک الزم در جلسه هیات مدیره
 • ارسال نامه رسمی از طرف دبیرخانه انجمن به مجموعه متقاضی مبتنی بر تایید یا عدم تایید

مدارک لازم:

 • تکمیل فرم تعهدنامه
 • تکمیل فرم عضویت

فرایند عضویت:

 • پیشنهاد اعضای هیات مدیره یا دبیر برای عضویت افتخاری شخص یا سازمان در انجمن
 • انجام هماهنگی توسط دبیرخانه با شخص یا سازمان مربوطه و ارسال دعوت نامه برای عضویت در انجمن با سربرگ رسمی انجمن
 • هماهنگی و دریافت فرمهای مربوطه توسط دبیرخانه