ما را دنبال کنید در

اهداف

اهداف انجمن

همکاری با اعضا در جهت ساماندهی، حمایت و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی فعالین حوزه رباتیک و مکاترونیک
تعامل و همکاری با نهادهای دولتی، سازمانها و سایر تشکلها
معرفی و گفتمان سازی در جهت ترویج و اشاعه محصولات رباتیک در حوزههای مختلف
حضور موثر و فعال در رویدادهای داخلی و بینالمللی
تلاش برای رفع اختلافات فیمابین فعالین این حوزه و رعایت اخلاق حرفهای کسب و کار
تلاش برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی از طریق همکاری با نهادهای مسئول
توجه به مقوله آموزش، مهارت افزایی و پرورش نیروی کار در حوزه رباتیک و مکاترونیک